Een veilig fietspad tussen Dronryp en Leeuwarden

Het was al heel lang een wens van de ‘Rypsters’: een mooi fietspad tussen Dronryp en Leeuwarden. Het pad loopt langs het Van Harinxmakanaal en wordt veel gebruikt door scholieren die naar hun school in Leeuwarden fietsen. Inmiddels fietsen de Rypsters snel, veilig én via een mooie route. Wij hielpen bij dit project zowel bij de voorbereiding als bij de uitvoering.

Eerder moesten scholieren uit Dronryp via de Puoldyk naar het fietspad langs het Van Harinxmakanaal om in Leeuwarden te komen: een route waar ook veel landbouwvoertuigen gebruik van maken. En landbouwvoertuigen en fietsers op dezelfde plek, dát kan zorgen voor onveilige situaties.

Inwoners van Dronryp hadden vooral de wens om via een mooie route naar Leeuwarden te fietsen. Reden genoeg voor gemeente Waadhoeke om het fietspad aan te pakken. Inmiddels is de nieuwe fietsroute klaar, en werd hij op 6 juli door wethouder Kees Arendz feestelijk geopend.

Tekeningen en bestekken

Er was nóg een wens, namelijk het aanpassen van de damwanden en de oevers langs het van Harinxmakanaal. Het moesten natuurvriendelijke – KRW – oevers worden. De provincie Fryslân, die verantwoordelijk is voor de oevers en de damwanden, ging hiervoor in gesprek met gemeente Waadhoeke. Samen besloten ze het project aan te pakken.

Gemeente Waadhoeke vroeg ons om de voorbereiding van het fietspad, de brug en alle bijkomende werkzaamheden te verzorgen. Een klus die Bauke met veel plezier oppakte. Hij zorgde voor de juiste onderzoeken, de tekeningen en een gedetailleerd bestek. Zo kon de aannemer buiten goed voorbereid aan de slag.

Directievoering

Ook bij de uitvoering bleef Bauke betrokken. Hij nam de directievoering op zich. Handig, want de kennis die hij tijdens de voorbereiding opgedaan had van het project, kwam tijdens de uitvoering weer goed van pas.

 

Geen scholieren, maar de ‘doortrapfietsgroep’ fietste op woensdag 6 juli als allereerste over het nieuwe fietspad. Het pad maakt namelijk deel uit van de ‘Doortraproutes’: routes die ouderen moeten stimuleren om zo lang en veilig mogelijk te kunnen laten fietsen.

Doortraproute

Wethouder Kees Arendz van gemeente Waadhoeke opende op woensdag 6 juli het fietspad officieel. Het waren geen scholieren, maar de ‘doortrapfietsgroep’ die als allereerste gebruik maakten van het fietspad. Het fietspad maakt namelijk onderdeel uit van de fietsroutes van het landelijke programma Doortrappen. Dit programma heeft als doel om ouderen zo lang mogelijk veilig te kunnen laten fietsen. De routes worden gemaakt op basis van brede fietspaden, overzichtelijke kruispunten en een mooie omgeving. Het fietspad maakt daarnaast onderdeel uit van het fietsknooppunten netwerk.

Diensten bij werkveld

Verkeersveiligheid

We hebben in Nederland de ambitie uitgesproken om ‘op weg te gaan naar nul verkeersslachtoffers’. Ons werk speelt hierin een belangrijke rol. Door het uitvoeren van een verkeersveiligheidsaudit, maken we in zowel ontwerpen als in bestaande situaties, verkeersveiligheidsrisico’s inzichtelijk. Het doel van deze audit is het voorkomen van ongevallen. De uitkomsten van de verkeersveiligheidsaudit nemen we mee in de ontwerpen die we maken. We maken met een verkeersveiligheidsaudit veiligheidsrisico’s in zowel ontwerpen, als in bestaande situaties, inzichtelijk. Bij bestaande situaties worden zo de werkelijke risico’s duidelijk; zo kunnen we onze opdrachtgevers adviseren over een oplossing. De uitkomsten van de verkeersveiligheidsaudit nemen we mee in de ontwerpen die we maken. Met een goed onderbouwd advies zorgen we voor een veilige oplossing of situatie.

Verkeersonderzoek

Bij een verkeersonderzoek kijken we niet alleen naar de doorstroming van het verkeer, ook kijken we hoe verkeersdeelnemers reageren op kruispunten, rotondes, stoplichten of voorrangswegen. De mobiliteitsexperts van Bureau Schmidt kunnen verschillende verkeersonderzoeken voor jou uitvoeren en begeleiden. Vervolgens gebruiken we de resultaten en vertalen dit naar een gedegen advies. We analyseren of er sprake is van verkeersveiligheids- risico’s en of er een goede verkeerscirculatie bestaat. Dit geeft inzicht in de verkeersveiligheid. Aan de hand van de analyse bepalen we of ingrepen zoals zebrapaden of drempels voor verbetering kunnen zorgen, of dat er een vervolgonderzoek nodig is om verder te verdiepen in de situatie.

Bereikbaarheid

Bureau Schmidt doet niet alleen onderzoek naar de verkeersveiligheid; maar ook naar de bereikbaarheid van bepaalde locaties. We kijken hoe de circulatie van het verkeer is en hoe verschillende verkeersdeelnemers zich gedragen in een bepaalde situatie. De mobiliteitsexperts van Bureau Schmidt verzamelen relevante gegevens over bijvoorbeeld verkeerveiligheidsrisico’s, bereikbaarheid en vervoerssystemen. We zorgen ervoor dat het probleem helder en concreet geformuleerd wordt, zodat we vervolgens mogelijke oplossingsrichtingen kunnen vertalen naar een goed advies. We stellen plannen op en verwerken deze in een concreet product voor onze opdrachtgever. We adviseren onder andere over verkeersveiligheid, parkeren, verkeersplannen en -visies.

Heb jij een vraag over een verkeersonderzoek?

Of wil je aan de slag met een project waarin verkeersveiligheid onderzocht moet worden? Bureau Schmidt staat voor jou klaar! Neem contact op met onze expert Erwin Bos voor al jouw vragen. Benieuwd hoe Bureau Schmidt te werk gaat, en hoe wij advies geven op het gebied van bereikbaarheid en verkeer? Klik door naar onze projecten.

 

Erwin Bos

Adviseur Mobiliteit
erwin@bureauschmidt.nl
06 - 29 22 06 25
Mening van betrokkenen en omwonende

Bewonersparticipatie is bij de herinrichting van openbare ruimte niet weg te denken. Meer dan ooit willen inwoners dat hun kennis en ideeën gehoord worden vóórdat plannen worden vastgelegd en de formele inspraak- procedure start. Logisch, want de ruimte in Nederland is beperkt. Wanneer er verschillende partijen (economische of esthetische) belangen hebben die de ruimte op een bepaalde manier willen gebruiken, of al gebruiken, is het mogelijk dat deze botsen. Het is daarom goed om vooraf helder te hebben hoe er over een bepaalde ruimte gedacht wordt.

De behoefte van bewoners, bedrijven en andere partijen om vroeg mee te praten, vraagt om een gedegen aanpak. Bij Bureau Schmidt vinden we het belangrijk om de mening van betrokkenen of omwonenden te achterhalen. Deze informatie is van grote waarde voor projecten. Denk bijvoorbeeld aan een tekort aan laadpalen in je straat, waardoor je overlast ervaart. Of zorgverleners, handhavers of beheerders die hinder ervaren van bepaalde inrichtingskeuzes.

Een passend participatietraject

Welke kansen kunnen er benut worden? Welke mogelijkheden tot innovatie zijn er? Of welke partijen zijn er al in de omgeving betrokken? En waar loopt de omgeving tegenaan? Deze zaken, maar ook praktische punten zoals overlast en hinder, willen wij vooraf weten. Maar hoe komen we hier achter? Van omgevingsmanagers tot sensitieve projectleiders en ontwerpers: onze experts vragen in elk project naar de wensen van belanghebbenden, om deze te verwerken in de plannen.

Bij elk project zorgen we voor een passend participatietraject. We stellen burgerpanels samen, nemen enquêtes af, organiseren (digitale) inspraakavonden en schetssessies. Zo werken we door middel van bewonersparticipatie toe naar een oplossing waar iedereen achterstaat. Daarnaast inventariseren we het projectgebied. Door data te verzamelen, maar ook door op locatie te kijken en te ervaren. Door kennis van stakeholders op te halen en te bundelen met onze kennis en ervaring ontstaat er, in samenwerking met onze opdrachtgever, een concreet plan. Zo werken wij integraal met als doel een duurzame leefomgeving voor iedere gebruiker.

Duidelijke communicatie

Bewonersparticipatie gaat verder dan het betrekken van bewoners bij inrichtingskeuzes; wij zorgen dat omstanders óók op de hoogte zijn van de praktische kant van een project. Wegwerkzaamheden en bouw leveren vaak hinder op voor de omgeving. Dat kunnen we helaas niet voorkomen. Wat we wél kunnen doen, is de omgeving hier zo goed mogelijk op voorbereiden. Vóór de start van een project bepalen we de communicatiestrategie. We communiceren duidelijk, begrijpelijk en eerlijk over hinder en planning van de werkzaamheden.

Heb jij een vraag over een project waarbij bewonersparticipatie belangrijk is?

Of wil jij de omgeving van je project betrekken door informatie bij hen op te halen? Bureau Schmidt staat voor jou klaar! Neem contact op met onze expert Shanti Faber voor al jouw vragen. Benieuwd hoe Bureau Schmidt te werk gaat, of hoe wij bewonersparticipatie toepassen bij een project? Klik door naar onze projecten.

 

Shanti Faber

Omgevings/Projectmanager
shanti@bureauschmidt.nl
06 - 20 33 65 20
Een frisse blik

Er is sprake van herinrichting wanneer er vanuit stedenbouwkundig-, sociaal-, economisch, cultureel- of milieuterrein herstel, verbetering, herindeling of sanering nodig is. Wanneer een locatie of gebied een nieuwe inrichting krijgt, vraagt dit om een frisse blik. Het is belangrijk dat het nieuwe ontwerp zowel bij de wensen van de gebruiker, als die van de beheerder en de omgeving aansluit. Een brede afweging van factoren staat hierbij centraal, zoals duurzaamheid en klimaatadaptief bouwen.

Klimaatadaptief ontwerpen

Een woonwijk, park of bedrijventerrein klimaatbestendig maken, zorgt voor een betere leefbaarheid in dat gebied. Door klimaatadaptief te ontwerpen weet je zeker dat je bijdraagt aan de gezondheid van mensen én dieren. Bureau Schmidt heeft uitgebreide expertises op klimaatadaptieve onderwerpen als (stedelijke) watersystemen en ondergrond, hittestress en ecologische maatregelen, om bij te dragen aan klimaatverandering.

Complexe projecten in de omgeving

Bij herinrichtingsprojecten hebben we vaak te maken met een omgeving waarin veel partijen betrokken zijn. Bijvoorbeeld een weg door een dorp, waar te hard gereden wordt. Of een woonwijk die op de kop moet, omdat de riolering vervangen moet worden. Het is belangrijk om dan alle partijen te betrekken bij de plannen. Wij beschikken over alle disciplines om het complete ontwerpproces voor jou te verzorgen. Van omgevingsmanagement, inventarisatie en gebiedsanalyse, tot het uitwerken van gedetailleerde, technische ontwerpen. Door van A tot Z betrokken te zijn, hebben wij grip op de kwaliteit van ons herinrichtingsproject. Zo zorgen wij voor een fijne samenwerking met de opdrachtgever en een mooi eindproduct.

Heb jij een vraag over een project dat opnieuw ingericht moet worden?

Of wil jij aan de slag met de realisatie van een project en ben je benieuwd of dit mogelijk is door middel van herinrichting? Bureau Schmidt staat voor jou klaar! Neem contact op met onze expert Arjan Cappon voor al jouw vragen. Benieuwd hoe Bureau Schmidt te werk gaat, of hoe wij herinrichtingsprojecten aanpakken? Klik door naar onze projecten.

 

Arjan Cappon

Vestigings/Projectmanager
arjan@bureauschmidt.nl
06 - 23 49 58 72
Ontwerpen van wegennet

Wegen brengen ons waar we naartoe willen gaan. Onze ontwerpers zorgen ervoor dat deze wegen er veilig bij liggen. Ze maken ontwerpen waar in de weginrichting veilig is en de bereikbaarheid gewaarborgd wordt. Ook ontfermen ze zich over de infra die vaak niet zichtbaar is: de kabels en leidingen onder de grond. Ze zorgen dat ze op de juiste plek komen te liggen en adviseren en begeleiden gestuurde boringen onder het wegdek.

De weg naar de beste oplossing

Wegenprojecten zijn al snel complex. Vaak niet eens door het wegontwerp zelf, maar vooral vanwege de vele verschillende partijen die er betrokken zijn en de bestuurlijke processen. We vinden het daarom belangrijk om de wensen en eisen duidelijk in kaart te brengen. We nemen in ons ontwerp de totale weginrichting en projectomstandigheden mee. We maken een inventarisatie van de huidige omgeving en we analyseren de verkeers- stromen. Zo bepalen we welke mogelijke oplossing zou passen: hoe kunnen we de knelpunten verhelpen en dit omzetten tot een ontwerp? Bij het ontwerpen van wegen speelt de veiligheid van de weggebruiker een belangrijke rol. Wij zorgen ervoor dat nieuwe wegen zorgvuldig worden ingepast in de bestaande situatie. Zo zorgen we samen voor een optimaal en breed gedragen wegontwerp.

Ontwerpproces

Bij Bureau Schmidt werken experts uit alle disciplines om het complete ontwerpproces voor jou te verzorgen. Van inventarisatie en gebiedsanalyse, tot het uitwerken van gedetailleerde, technische ontwerpen. Wij werken in alle fases van een project: van het eerste schetsontwerp tot het uitvoeringsontwerp. Al onze ontwerpen stellen we beschikbaar aan onze opdrachtgevers in 2D of 3D. Het uitwerkingsniveau bepalen we in overleg met jou. Soms volstaat een technische tekening, bij andere projecten zijn handgetekende plankaarten, 3D-modellen of een impressie van belang.

Heb jij een vraag over een wegproject?

Of wil jij aan de slag met het ontwerpen van wegen? Bureau Schmidt staat voor jou klaar! Neem contact op met onze ontwerpexpert Martijn de Groot voor al jouw vragen. Benieuwd hoe Bureau Schmidt te werk gaat, of hoe het ontwerpen van wegen past in een project? Klik door naar onze projecten.