• Toezicht en directievoering

    Wanneer het bestek definitief is en de aanbesteding rond, is het tijd om buiten aan de slag te gaan. Onze toezichthouders controleren de kwaliteit van het werk en houden toezicht op de financiën en de planning.

Borging van kwaliteit

Wanneer een project in de uitvoering gaat zorgen we voor een borging van de kwaliteit in het bouwproces. Wij vertegenwoordigen de opdrachtgever in de opdracht. Hierbij controleren we verschillende aspecten; wij zijn altijd de oren en ogen van de opdrachtgever. Onze toezichthouders en directievoerders verliezen de kwaliteit, het budget en de planning geen seconde uit het oog. Zo werken we zonder zorgen naar de oplevering van het project toe. Zodra ons werk klaar is, dragen we het over naar beheer- en onderhoudsorganisaties.

Toezichthouder en bewaker

Bureau Schmidt neemt in deze fase niet alleen de rol als bewaker van het contract, het geld en de projectorganisatie. Ook zijn we toezichthouder als bewaker van kwaliteit, planning, administratie en veiligheid. Wanneer we worden ingehuurd zijn we ook verantwoordelijk voor het behartigen van de belangen van de opdrachtgever, in de rol van directievoering.

Heb jij een vraag over de toezicht en directievoering van een project?

Of wil je aan de slag met een project waarin behoefte is aan toezicht en directievoering? Bureau Schmidt staat voor jou klaar! Neem contact op met onze expert Bauke Brinkman voor al jouw vragen. Benieuwd hoe Bureau Schmidt te werk gaat, en hoe wij toezicht en directievoering toepassen binnen een project? Klik door naar onze projecten.

 

Bauke Brinkman

Bedrijfsleider | Projectmanager
baukebrinkman@bureauschmidt.nl
06 - 46 62 68 25
Verhardingsonderzoek

We maken dagelijks gebruik van de vele wegen van Nederland. Daarom is belangrijk dat deze wegen er zo veilig mogelijk bij liggen. Zo is bij het onderhoud van bestaande wegen belangrijk te weten hoe de opbouw is en de milieu hygiënische kwaliteit van zowel de fundering, als van het asfalt te kennen. Bureau Schmidt adviseert aan de hand van een goed onderzoek over de levenscyclus van het wegdek en de te nemen onderhoudsmaatregelen.

Bodemonderzoek

De wettelijke regels voor onderzoek doen naar de grond liggen vast in de Wet bodembescherming. Vanuit deze wet zijn er verschillende situaties te noemen waarin het uitvoeren van bodemonderzoek wenselijk of zelfs verplicht is. Denk hierbij aan onderzoeken in het kader van herontwikkelingsplannen of bouwactiviteiten. Ga je aan de slag met ondergrondse infrastructuur of met het realiseren van een nieuwe woonwijk? Met een bodemonderzoek kijken we of de chemische kwaliteit van de bodem en het mogelijke grondwater geschikt is.

Verschillende onderzoeken

Wij zorgen voor de juiste experts die aan de slag gaan met de onderzoeken zoals: asfaltonderzoek, grondwaterstandenonderzoek, flora- en fauna onderzoek, NGE, sonderingen en verkeerstellingen.

Transparante rapportage

Transparantie en een goede samenwerking, dat vinden wij belangrijk. Ook wanneer onze experts onderzoek doen. Zo leggen we de verzamelde gegevens en onderzoeksresultaten vast in een transparante rapportage. Hierin beschrijven we de resultaten en gaan we nadrukkelijk in op de gevolgen van de resultaten voor de plannen, zodat wij niet alleen vanuit het onderzoek kunnen adviseren, maar ook mee kunnen denken in het vervolg. Om zo samen de gemaakte plannen te realiseren.

Heb jij een vraag over een onderzoek voor een project?

Of wil je samen aan de slag met een project waarbij verschillende onderzoeken vooraf vereist zijn? Bureau Schmidt staat voor jou klaar! Neem contact op met onze expert Bauke Brinkman voor al jouw vragen. Benieuwd hoe Bureau Schmidt te werk gaat, en hoe wij onderzoek doen voor een project? Klik door naar onze projecten.

Bauke Brinkman

Bedrijfsleider | Projectmanager
baukebrinkman@bureauschmidt.nl
06 - 46 62 68 25
Kostenramingen

Het ontwikkelen en realiseren van infraprojecten kost geld, veel geld. Als opdrachtgever wil je in alle fasen van het project de kosten inzichtelijk hebben. Daar zorgen onze kostendeskundigen voor. Ze maken gedetailleerde begrotingen en besteksramingen. Dat doen ze onder andere via de SSK-systematiek of de LCC-methode.

Contractadvies

We zorgen ervoor dat een aanbestedingsprocedure juist wordt doorlopen, daarnaast adviseren we bij het opstellen van de juiste kwaliteitscriteria. De adviseurs van Bureau Schmidt helpen je bij het maken van de juiste keuze voor de contractvorm en stellen het contract en bijbehorende documenten voor je op, zoals RAW, UAV-GC, BVP en bouwteamovereenkomsten.

Aanbestedingsadvies- en strategie

Elk project vraagt om een specifieke aanbestedingsstrategie. Bij Bureau Schmidt adviseren we in begrijpelijke taal en zetten we alle voor- en nadelen van verschillende contract- en aanbestedingsvormen op een rijtje. We ontzorgen de opdrachtgever in het gehele traject. We organiseren sessies en brengen kansen en risico’s in kaart om zo tot de juiste aanbestedingsvorm te komen. Als de aanbestedingsvorm vaststaat kan Bureau Schmidt het gehele traject begeleiden en het contract opstellen. Ook helpen we aannemers bij het schrijven van het beste kwaliteitsplan bij een aanbesteding, bijvoorbeeld in de vorm van een plan van aanpak.

Heb jij een vraag over een contract voor een project?

Of wil je samen aan de slag met een project waarbij kostenraming en aanbestedingsadvies vereist is? Bureau Schmidt staat voor jou klaar! Neem contact op met onze expert Roald Schmidt voor al jouw vragen. Benieuwd hoe Bureau Schmidt te werk gaat, en hoe wij contracten opstellen voor een project? Klik door naar onze projecten, en ontdek wat wij voor jou kunnen betekenen.

 

GIS-systemen

Bij Bureau Schmidt maken we niet alleen gebruik van beheerplannen, we maken ook gebruik van GIS-systemen. GIS staat voor Geografisch Informatie Systeem. Het zijn computersystemen die data koppelt aan dynamische kaarten. Uit die gegevens kun je bijvoorbeeld een onderhoudsprogramma genereren.

Beheerplan

Om in kaart te brengen wat er precies moet gebeuren doen we onderzoek en schrijven we een beheerplan, of een advies en bestek. Bij het realiseren van een beheerplan kijken we naar de huidige situatie, hetgeen dat we willen bereiken en hoe we dat willen bereiken. We realiseren een praktisch handvat om het beheer uit te voeren. Een beheerplan is een belangrijk communicatiemiddel; als er bij het opstellen meerdere partijen worden betrokken, is er ook meer draagvlak voor de beheermaatregelen.

Onderhoud

Naast het advies en het opstellen van een beheerplan, is Bureau Schmidt óók verantwoordelijk voor het voorbereiden van de werkzaamheden voor het onderhoud, door bijvoorbeeld onderzoek te doen. Ook zorgen we voor de begeleiding of de realisatie van het onderhoud. Zoals de vervanging van asfaltwegen naar betonwegen, of een wegen-, kade- en bruggeninspectie.

Heb jij een vraag over inspectie, beheer of onderhoud van een project?

Of wil je samen aan de slag met een project waarbij inspectie, beheer en onderhoud vereist is? Bureau Schmidt staat voor jou klaar! Neem contact op met onze expert Bauke Brinkman voor al jouw vragen. Benieuwd hoe Bureau Schmidt te werk gaat, of hoe wij inspectie, beheer en onderhoud toepassen bij een project? Klik door naar onze projecten, en ontdek wat wij voor jou kunnen betekenen.

 

Bauke Brinkman

Bedrijfsleider | Projectmanager
baukebrinkman@bureauschmidt.nl
06 - 46 62 68 25
Kansen identificeren

Elk project heeft invloed op zijn omgeving, en omgekeerd. Wanneer je deze omgevingsinvloeden onderschat, heb je kans dat je risico loopt, of dat je kansen voor het project én omgeving niet benut. Goed omgevingsmanagement is onmisbaar: het identificeert deze kansen en maakt risico’s beheersbaar. Als ingenieursbureau vinden wij omgevings- en vergunningsmanagement minstens zo belangrijk als de ontwerpen en oplossingen die wij bieden. Door in een vroeg stadium de omgeving te betrekken kun je aan de voorkant al rekening houden met de verschillende projectbelangen.

Wij analyseren de omgeving volgens modellen, zoals met SOM (Strategisch Omgevingsmanagement). We bepalen belangen, invloeden en risico’s door middel van de RISMAN methode. Ook wegen we planning, budget, klimaat en regels af, en werken we alternatieven uit om zo te komen tot één of meerdere voorkeursalternatieven. Dit doen we om bij te dragen aan een soepel verloop van het bouwproces. Zo creëren wij samen een mooi projectresultaat en een positief imago door een goede samenwerking met de stakeholders.

Omgevingsmanagement

De openbare ruimte kent een groot aantal diverse gebruikers en stakeholders met ieder andere belangen. Een goede samenwerking, afstemming en informatievoorziening is van groot belang voor een effectief en efficiënt proces voor de stakeholders. Omgevingsmanagement omvat het managen van doelen van het project, de verwachtingen van de omgeving en het verkrijgen van vergunningen zonder bezwaren; het draagt bij aan de voorbereiding en uitvoering van het proces, en de optimalisatie van de planning.

Communicatiestrategie

Wegwerkzaamheden leveren vaak hinder op voor de omgeving. Dat kunnen we helaas niet voorkomen. Wat we wél kunnen doen, is de omgeving hier zo goed mogelijk op voorbereiden. Vóór de start van een project bepalen we de communicatiestrategie. Deze heeft als doel het minimaliseren van de overlast voor de omgeving en een proactieve communicatie met diezelfde omgeving en betrokken stakeholders. Elk project, en dus ook elke strategie, is anders. Wat altijd hetzelfde blijft, is onze manier van communiceren: eerlijk, helder en vlot.

Heb jij een vraag over omgevingsmanagement of vergunningsmanagement?

Of wil je samen aan de slag met een project waarbij omgevingsmanagement vereist is? Bureau Schmidt staat voor jou klaar! Neem contact op met onze expert Shanti Faber voor al jouw vragen. Benieuwd hoe Bureau Schmidt te werk gaat, of hoe wij omgevings- en vergunningsmanagement toepassen bij een project? Klik door naar onze projecten.

Mening van betrokkenen en omwonende

Bewonersparticipatie is bij de herinrichting van openbare ruimte niet weg te denken. Meer dan ooit willen inwoners dat hun kennis en ideeën gehoord worden vóórdat plannen worden vastgelegd en de formele inspraak- procedure start. Logisch, want de ruimte in Nederland is beperkt. Wanneer er verschillende partijen (economische of esthetische) belangen hebben die de ruimte op een bepaalde manier willen gebruiken, of al gebruiken, is het mogelijk dat deze botsen. Het is daarom goed om vooraf helder te hebben hoe er over een bepaalde ruimte gedacht wordt.

De behoefte van bewoners, bedrijven en andere partijen om vroeg mee te praten, vraagt om een gedegen aanpak. Bij Bureau Schmidt vinden we het belangrijk om de mening van betrokkenen of omwonenden te achterhalen. Deze informatie is van grote waarde voor projecten. Denk bijvoorbeeld aan een tekort aan laadpalen in je straat, waardoor je overlast ervaart. Of zorgverleners, handhavers of beheerders die hinder ervaren van bepaalde inrichtingskeuzes.

Een passend participatietraject

Welke kansen kunnen er benut worden? Welke mogelijkheden tot innovatie zijn er? Of welke partijen zijn er al in de omgeving betrokken? En waar loopt de omgeving tegenaan? Deze zaken, maar ook praktische punten zoals overlast en hinder, willen wij vooraf weten. Maar hoe komen we hier achter? Van omgevingsmanagers tot sensitieve projectleiders en ontwerpers: onze experts vragen in elk project naar de wensen van belanghebbenden, om deze te verwerken in de plannen.

Bij elk project zorgen we voor een passend participatietraject. We stellen burgerpanels samen, nemen enquêtes af, organiseren (digitale) inspraakavonden en schetssessies. Zo werken we door middel van bewonersparticipatie toe naar een oplossing waar iedereen achterstaat. Daarnaast inventariseren we het projectgebied. Door data te verzamelen, maar ook door op locatie te kijken en te ervaren. Door kennis van stakeholders op te halen en te bundelen met onze kennis en ervaring ontstaat er, in samenwerking met onze opdrachtgever, een concreet plan. Zo werken wij integraal met als doel een duurzame leefomgeving voor iedere gebruiker.

Duidelijke communicatie

Bewonersparticipatie gaat verder dan het betrekken van bewoners bij inrichtingskeuzes; wij zorgen dat omstanders óók op de hoogte zijn van de praktische kant van een project. Wegwerkzaamheden en bouw leveren vaak hinder op voor de omgeving. Dat kunnen we helaas niet voorkomen. Wat we wél kunnen doen, is de omgeving hier zo goed mogelijk op voorbereiden. Vóór de start van een project bepalen we de communicatiestrategie. We communiceren duidelijk, begrijpelijk en eerlijk over hinder en planning van de werkzaamheden.

Heb jij een vraag over een project waarbij bewonersparticipatie belangrijk is?

Of wil jij de omgeving van je project betrekken door informatie bij hen op te halen? Bureau Schmidt staat voor jou klaar! Neem contact op met onze expert Shanti Faber voor al jouw vragen. Benieuwd hoe Bureau Schmidt te werk gaat, of hoe wij bewonersparticipatie toepassen bij een project? Klik door naar onze projecten.

 

Een frisse blik

Er is sprake van herinrichting wanneer er vanuit stedenbouwkundig-, sociaal-, economisch, cultureel- of milieuterrein herstel, verbetering, herindeling of sanering nodig is. Wanneer een locatie of gebied een nieuwe inrichting krijgt, vraagt dit om een frisse blik. Het is belangrijk dat het nieuwe ontwerp zowel bij de wensen van de gebruiker, als die van de beheerder en de omgeving aansluit. Een brede afweging van factoren staat hierbij centraal, zoals duurzaamheid en klimaatadaptief bouwen.

Klimaatadaptief ontwerpen

Een woonwijk, park of bedrijventerrein klimaatbestendig maken, zorgt voor een betere leefbaarheid in dat gebied. Door klimaatadaptief te ontwerpen weet je zeker dat je bijdraagt aan de gezondheid van mensen én dieren. Bureau Schmidt heeft uitgebreide expertises op klimaatadaptieve onderwerpen als (stedelijke) watersystemen en ondergrond, hittestress en ecologische maatregelen, om bij te dragen aan klimaatverandering.

Complexe projecten in de omgeving

Bij herinrichtingsprojecten hebben we vaak te maken met een omgeving waarin veel partijen betrokken zijn. Bijvoorbeeld een weg door een dorp, waar te hard gereden wordt. Of een woonwijk die op de kop moet, omdat de riolering vervangen moet worden. Het is belangrijk om dan alle partijen te betrekken bij de plannen. Wij beschikken over alle disciplines om het complete ontwerpproces voor jou te verzorgen. Van omgevingsmanagement, inventarisatie en gebiedsanalyse, tot het uitwerken van gedetailleerde, technische ontwerpen. Door van A tot Z betrokken te zijn, hebben wij grip op de kwaliteit van ons herinrichtingsproject. Zo zorgen wij voor een fijne samenwerking met de opdrachtgever en een mooi eindproduct.

Heb jij een vraag over een project dat opnieuw ingericht moet worden?

Of wil jij aan de slag met de realisatie van een project en ben je benieuwd of dit mogelijk is door middel van herinrichting? Bureau Schmidt staat voor jou klaar! Neem contact op met onze expert Arjan Cappon voor al jouw vragen. Benieuwd hoe Bureau Schmidt te werk gaat, of hoe wij herinrichtingsprojecten aanpakken? Klik door naar onze projecten.

 

Arjan Cappon

Vestigingsmanager | Projectmanager
arjancappon@bureauschmidt.nl
06 - 23 49 58 72
Ondergrondse projecten

Bouwen in de ondergrond gaat om meer dan alleen het graven in de grond en het realiseren van infrastructuur. Er komt veel bij kijken. Het is druk in de ondergrond; en het wordt nog veel drukker. Samen met jou, of met nutsbedrijven, organiseren en adviseren we over alles wat er onder de grond gebeurt. Zo voeren we rioolberekeningen uit en ontwerpen we ondergrondse projecten en voeren we gestuurde boringen onder (spoor)wegen uit. Maar ook problemen bovengronds, door bijvoorbeeld klimaatverandering, kunnen effect hebben op de ondergrond. Daarom wordt er door middel van een integraal ontwerp altijd gekeken naar de wisselwerking tussen bovengrond én ondergrond. Onze experts helpen bij het gehele proces: van onderzoeken doen naar de grond, omgevingsmanagement, tot het ontwerpen van de ondergrondse infrastructuur en het verzorgen van inspectie, beheer en onderhoud.

Elke fase van een project

Bij het ontwerpen, aanleggen en beheren van kabels, leidingen en andere grondwerken zijn veel partijen betrokken. Bij een ondergrondproject is het niet mogelijk om de situatie visueel te beoordelen. Daarom maken we op cruciale locaties proefsleuven. We brengen de situatie in kaart door middel van foto’s en inmetingen. Door die situatie te verwerken in een (3D)tekening, creëren we inzicht dat we nodig hebben om te ontwerpen. Hierdoor voorkomen we wijzigingen of kosten tijdens de uitvoering. Een goede samenwerking met alle betrokken partijen is cruciaal om een ondergronds infrastructuurproject tot een succes te maken. Bureau Schmidt heeft de mensen in huis die in elke fase van het project verder helpen, om jouw ondergrondse project te realiseren.

Heb jij een vraag over het ontwerpen van ondergrondse infrastructuur?

Of wil jij aan de slag met de realisatie van een project en ben je benieuwd of ondergrondse infrastructuur daar een onderdeel van is? Bureau Schmidt staat voor jou klaar! Neem contact op met onze expert Shanti Faber voor al jouw vragen. Benieuwd hoe Bureau Schmidt te werk gaat, of hoe wij ondergrondse infrastructuur realiseren binnen een project? Klik door naar onze projecten.

Van ontwerp tot renovatie

Je kunt onze specialisten niet alleen inzetten voor het ontwerp van een nieuw kunstwerk. Ze adviseren ook over vervanging of renovatie. Bij de keuze voor materialen vinden we het belangrijk om verder te kijken dan alleen naar het functioneel gebruik van het kunstwerk. We kijken daarom ook naar de uitstraling, circulariteit en onderhoudsgemak.

We laten de wensen van de opdrachtgever en de omgeving terugkomen in het ontwerp. Bij de renovatie van een kunstwerk stellen we vast welk materiaal er opnieuw gebruikt kunnen worden, en welke maatregelen er nodig zijn om het kunstwerk te laten voldoen aan de nieuwe eisen.

Duurzaam ontwerpen

Onze experts hebben veel ervaring met, en kennis over, kunstwerken. Van de desbetreffende eisen waar ze aan moeten voldoen, tot aan de onderzoeken die nodig zijn om de levensduur te bepalen. Bij het maken van de ontwerpen houden we rekening met duurzaamheid, circulariteit en onderhoud. Samen met onze opdrachtgever stellen we vooraf criteria vast waar de meeste waarde aan wordt gehecht. We kijken naar de hele productieketen: van constructie, beheer en gebruik, tot sloop of hergebruik. Op basis van deze factoren kiezen we materiaal. Zo zorgen we voor een duurzaam ontwerp waar de juiste materialen worden gekozen. Ook houden we rekening met de duurzaamheid in de omgeving van het kunstwerk, door te kijken naar de impact op flora en fauna.

Heb jij een vraag over het ontwerpen van een kunstwerk?

Of wil jij aan de slag met de realisatie van een kunstwerk? Bureau Schmidt staat voor jou klaar! Neem contact op met onze ontwerpexpert Bauke Brinkman voor al jouw vragen. Benieuwd hoe Bureau Schmidt te werk gaat, of hoe het ontwerpen van kunstwerken in een project verloopt? Klik door naar onze projecten.

 

Bauke Brinkman

Bedrijfsleider | Projectmanager
baukebrinkman@bureauschmidt.nl
06 - 46 62 68 25
Ontwerpen van wegennet

Wegen brengen ons waar we naartoe willen gaan. Onze ontwerpers zorgen ervoor dat deze wegen er veilig bij liggen. Ze maken ontwerpen waar in de weginrichting veilig is en de bereikbaarheid gewaarborgd wordt. Ook ontfermen ze zich over de infra die vaak niet zichtbaar is: de kabels en leidingen onder de grond. Ze zorgen dat ze op de juiste plek komen te liggen en adviseren en begeleiden gestuurde boringen onder het wegdek.

De weg naar de beste oplossing

Wegenprojecten zijn al snel complex. Vaak niet eens door het wegontwerp zelf, maar vooral vanwege de vele verschillende partijen die er betrokken zijn en de bestuurlijke processen. We vinden het daarom belangrijk om de wensen en eisen duidelijk in kaart te brengen. We nemen in ons ontwerp de totale weginrichting en projectomstandigheden mee. We maken een inventarisatie van de huidige omgeving en we analyseren de verkeers- stromen. Zo bepalen we welke mogelijke oplossing zou passen: hoe kunnen we de knelpunten verhelpen en dit omzetten tot een ontwerp? Bij het ontwerpen van wegen speelt de veiligheid van de weggebruiker een belangrijke rol. Wij zorgen ervoor dat nieuwe wegen zorgvuldig worden ingepast in de bestaande situatie. Zo zorgen we samen voor een optimaal en breed gedragen wegontwerp.

Ontwerpproces

Bij Bureau Schmidt werken experts uit alle disciplines om het complete ontwerpproces voor jou te verzorgen. Van inventarisatie en gebiedsanalyse, tot het uitwerken van gedetailleerde, technische ontwerpen. Wij werken in alle fases van een project: van het eerste schetsontwerp tot het uitvoeringsontwerp. Al onze ontwerpen stellen we beschikbaar aan onze opdrachtgevers in 2D of 3D. Het uitwerkingsniveau bepalen we in overleg met jou. Soms volstaat een technische tekening, bij andere projecten zijn handgetekende plankaarten, 3D-modellen of een impressie van belang.

Heb jij een vraag over een wegproject?

Of wil jij aan de slag met het ontwerpen van wegen? Bureau Schmidt staat voor jou klaar! Neem contact op met onze ontwerpexpert Martijn de Groot voor al jouw vragen. Benieuwd hoe Bureau Schmidt te werk gaat, of hoe het ontwerpen van wegen past in een project? Klik door naar onze projecten.