Hoofdroute door Hattem

In 2021 is het plan voor de herinrichting van de Burgemeester Bijleveldsingel, Vechtstraat en Hessenweg, oftewel de ‘Hoofdroute door Hattem’ opgeleverd, zodat de werkzaamheden vanaf maart 2022 van start konden gaan. De aanleiding van het project was de slechte staat van de wegen en de beperkte verkeersveiligheid. Het asfalt was toe aan onderhoud en op een aantal kruispunten was het gevaarlijk om de weg over te steken. Daar móest iets aan veranderen. Verschillende aspecten van ons vakgebied kwamen in dit project naar voren: het ontwerpen van wegen, bewonersparticipatie, contractvorming en aanbesteding, directievoering en toezicht, etc. Een opdracht die ons op het lijf geschreven is!

Verschillende fasen
We zijn binnen het project veel verschillende fasen doorgelopen. Zo zijn we gestart met de initiatiefase, om vervolgens verder te gaan met de planfase, ontwerpfase, bestekfase, aanbestedingsfase, uitvoeringsfase en uiteindelijk de opleveringsfase. Kortom, wij waren verantwoordelijk voor het hele project, Björn voorop. En als wij ergens verantwoordelijk voor zijn, dan pakken we die verantwoordelijkheid ook. We zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat de collega’s van gemeente Hattem zich geen zorgen hoefden te maken.

Balans tussen belangen
Vóór de start van het project moesten we de eisen en wensen van de betrokkenen in kaart brengen. Hattem heeft ruim 12 duizend inwoners en winkeliers moeten kunnen laden en lossen. De kunst is om de balans te vinden tussen de verschillende belangen. We startten bij de wensen van gemeente Hattem en trokken daarna de omgeving in. We spraken medewerkers van Rijkswaterstaat en de provincie en nodigden aanwonenden andere betrokkenen uit voor een informatieavond. In elk project verwerken we alle eisen en wensen in een Klanteneisenspecificatie (KES). Die bespreken we met onze opdrachtgever. Welke wensen kunnen we meenemen in het ontwerp? En welke niet? Daarnaast is het belangrijk dat iedereen die iets aangeleverd heeft, een duidelijke terugkoppeling krijgt.

Het gezicht voor de omgeving
Ook na de ontwerpfase moet de omgeving worden meegenomen in het proces. Communicatie is de rode lijn in het proces; het raakt immers de hele stad. Daarom maakte de aannemer gebruik van de BouwApp. Hierin konden omwonenden en andere betrokkenen meldingen en klachten doorgeven en vragen stellen. Uiteraard was die app niet het enige communicatiemiddel met de omgeving. Iedere keer als het project een andere fase in ging, er hinder ontstond of er iets afgesloten werd, gingen we met brieven langs de winkels en woningen. Uiteraard hielden we qua afsluitingen en hinder ook rekening met de bevoorrading van de winkels. De communicatie vond niet alleen plaats met ondernemers en omwonenden, maar ook met stakeholders zoals Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel. Daarmee was Björn het gezicht voor de hele omgeving en de ogen en oren van de gemeente met betrekking tot het project.

“Er heerste een grote dynamiek binnen dit project door de verschillende stakeholders waar we mee te maken hadden. Winkeliers, Provincie, Rijkswaterstaat, de aannemer: je vormt samen een team, je doet het met elkaar. Dat zorgt er ook voor dat je verschillende belangen moet afwegen, zonder het doel uit het zicht te verliezen. Het gaat om de balans tussen de belangen. En als je ergens wel wat extra’s voor iemand kunt betekenen, doe je dat natuurlijk altijd.” – Björn van Straaten

Toezichthouden en directievoeren
De rol van Björn veranderde na de definitieve gunning in directievoerder. Hij was onderdeel van het projectteam én fungeerde namens de gemeente Hattem als opdrachtgever richting de aannemer. Zijn taken waren onder andere het bewaken van het proces, het budget, de gemaakte afspraken, de planning en de kwaliteit. Uiteindelijk was hij verantwoordelijk voor het tot een goed einde brengen van het project.

Groeninrichting begeleiden
Alle wegwerkzaamheden zijn inmiddels klaar. Op dit moment wordt er nog gewerkt aan de groeninrichting, onder andere door de aanleg van geveltuintjes. Dit plan is vanuit de groenvisie van de gemeente Hattem tot stand gekomen en wordt begeleid door Bureau Schmidt. De geveltuintjes geven geur en kleur aan de binnenstad en helpen bij het opvangen van hevige regenbuien langs de ‘hoofdroute door Hattem’.

Dorpsweg en Eierdijk
Hetzelfde traject doorliepen we ook voor de Dorpsweg en de Eierdijk. Voor dit project is een verkeerskundige studie gedaan om een juiste keuze te maken op gebied van veiligheid van de omgeving en doorstroming van het verkeer. Daarnaast staat een duurzame uitvoering in dit project voorop, zoals bijvoorbeeld in materiaalkeuze.

In het project ‘Hoofdroute door Hattem’ komen verschillende diensten van Bureau Schmidt naar voren, namelijk: toezicht en directievoering, bewonersparticipatie, ontwerp wegen, contractvorming en aanbesteding en gebiedsontwikkeling. Heb jij ook behoefte aan een van deze diensten? Klik door om te ontdekken wat wij voor je kunnen betekenen!

Een veilig fietspad tussen Dronryp en Leeuwarden

Het was al heel lang een wens van de ‘Rypsters’: een mooi fietspad tussen Dronryp en Leeuwarden. Het pad loopt langs het Van Harinxmakanaal en wordt veel gebruikt door scholieren die naar hun school in Leeuwarden fietsen. Inmiddels fietsen de Rypsters snel, veilig én via een mooie route. Wij hielpen bij dit project zowel bij de voorbereiding als bij de uitvoering.

Eerder moesten scholieren uit Dronryp via de Puoldyk naar het fietspad langs het Van Harinxmakanaal om in Leeuwarden te komen: een route waar ook veel landbouwvoertuigen gebruik van maken. En landbouwvoertuigen en fietsers op dezelfde plek, dát kan zorgen voor onveilige situaties.

Inwoners van Dronryp hadden vooral de wens om via een mooie route naar Leeuwarden te fietsen. Reden genoeg voor gemeente Waadhoeke om het fietspad aan te pakken. Inmiddels is de nieuwe fietsroute klaar, en werd hij op 6 juli door wethouder Kees Arendz feestelijk geopend.

Tekeningen en bestekken

Er was nóg een wens, namelijk het aanpassen van de damwanden en de oevers langs het van Harinxmakanaal. Het moesten natuurvriendelijke – KRW – oevers worden. De provincie Fryslân, die verantwoordelijk is voor de oevers en de damwanden, ging hiervoor in gesprek met gemeente Waadhoeke. Samen besloten ze het project aan te pakken.

Gemeente Waadhoeke vroeg ons om de voorbereiding van het fietspad, de brug en alle bijkomende werkzaamheden te verzorgen. Een klus die Bauke met veel plezier oppakte. Hij zorgde voor de juiste onderzoeken, de tekeningen en een gedetailleerd bestek. Zo kon de aannemer buiten goed voorbereid aan de slag.

Directievoering

Ook bij de uitvoering bleef Bauke betrokken. Hij nam de directievoering op zich. Handig, want de kennis die hij tijdens de voorbereiding opgedaan had van het project, kwam tijdens de uitvoering weer goed van pas.

 

Geen scholieren, maar de ‘doortrapfietsgroep’ fietste op woensdag 6 juli als allereerste over het nieuwe fietspad. Het pad maakt namelijk deel uit van de ‘Doortraproutes’: routes die ouderen moeten stimuleren om zo lang en veilig mogelijk te kunnen laten fietsen.

Doortraproute

Wethouder Kees Arendz van gemeente Waadhoeke opende op woensdag 6 juli het fietspad officieel. Het waren geen scholieren, maar de ‘doortrapfietsgroep’ die als allereerste gebruik maakten van het fietspad. Het fietspad maakt namelijk onderdeel uit van de fietsroutes van het landelijke programma Doortrappen. Dit programma heeft als doel om ouderen zo lang mogelijk veilig te kunnen laten fietsen. De routes worden gemaakt op basis van brede fietspaden, overzichtelijke kruispunten en een mooie omgeving. Het fietspad maakt daarnaast onderdeel uit van het fietsknooppunten netwerk.

Diensten bij werkveld

Lange Hoek bij Elahuizen

Zonnen, zwemmen, vissen en varen. Dat kon altijd al bij de Lange Hoek in Elahuizen, maar de laatste tijd was het gebied sterk toe aan onderhoud. Het gebied kreeg daarom een ‘make-over’, met hulp van Bureau Schmidt. Inmiddels is het er een stuk plezieriger recreëren. Burgemeester Veenstra van gemeente de Fryske Marren zorgde op woensdag 6 juli voor de feestelijke opening.

De Lange Hoek was toe aan een opknapbeurt. Het gebied verkeerde in slechte staat. Het ging niet alleen om het strand, maar ook de trailerhelling was sterk gedateerd. Zo’n mooie plek aan de Fluessen verdient het om veilig en toegankelijk te zijn. Voor inwoners, recreanten en hulpdiensten. Dat vond ook dorpsbelang Elahuizen.

Van tekeningen naar uitvoering   

De werkgroep ‘Langehoek’ en dorpsbelang Elahuizen benaderden Bureau Schmidt met de vraag om met ze mee te denken. Bauke en Michiel gingen aan de slag. Ze zorgden voor een goede basis: duidelijke plannen en tekeningen waarmee dorpsbelang op pad kon gaan. De werkgroep was ambitieus en enthousiast. Dat zorgde er ervoor dat het project van meerdere kanten subsidies kreeg. En met alle neuzen dezelfde kant op, kon er gestart worden met de uitvoering.

Toezicht  

In korte tijd kreeg het gebied een nieuwe trailerhelling, aanlegsteiger, zonneweide en twee visplaatsen. Ook werd het strand opnieuw ingericht en kwamen er betere parkeermogelijkheden. Tijdens de uitvoering verzorgde Michiel het toezicht op de werkzaamheden. Inmiddels is het weer optimaal genieten voor zonaanbidders, vaarders en andere recreanten.

Samenwerking

Gemeente de Fryske Marren, sportvisserij Fryslân, de inwoners en dorpsbelang van Elahuizen en de Marrekrite werkten in dit project nauw samen. De partijen sloten het project trots af. Lees ook het nieuwsbericht van Sportvisserij Fryslân.

 

Diensten bij werkveld

CO2-Prestatieladder

Bureau Schmidt heeft het initiatief genomen de diensten te verduurzamen. Dit met als doel de uitstoot van CO2 te verminderen. De CO2-Prestatieladder helpt ons om ons eigen energieverbruik en CO2 uitstoot inzichtelijk te krijgen en stimuleert ons om de CO2 uitstoot te verminderen. De uitstoot van CO2 hebben we vastgelegd in een CO2-Footprint en we hebben doelstellingen bepaald met daarbij passende maatregelen.

In de CO2 prestatieladder staan een aantal eisen waaraan moet worden voldaan. Deze eisen komen voort uit 4 invalshoeken:

 1. Inzicht: Het bepalen van de energiestromen en de CO2-footprint;
 2. Reductie: het ontwikkelen van ambitieuze doelstellingen voor CO2-reductie;
 3. Transparantie: Structurele communicatie over het CO2-beleid;
 4. Participatie: Deelname aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-reductie.

Invalshoek A. Inzicht
Om tot CO2-reductie te komen, is de CO2 uitstoot van Bureau Schmidt berekend. De uitstoot is opgedeeld in Scope 1 (CO2 die direct wordt uitgestoten, zoals bijvoorbeeld gas, benzine) en Scope 2 (CO2 die indirect wordt uitgestoten, zoals bijvoorbeeld elektriciteit). Als basisjaar is het jaar 2019 genomen. De meeste CO2 uitstoot door Bureau Schmidt wordt veroorzaakt door vervoer.

Footprint 2019
Footprint 2020
Footprint 2021
Footprint 2022 Q1+Q2

Invalshoek B. Reductie
In ons energie managementplan staan onze CO2 reductiedoelstellingen en -maatregelen benoemd. Concreet hebben we als doel gesteld in het jaar 2024 25% minder CO2 uitstoot te hebben ten opzichte van het basisjaar 2019. De voortgang wordt periodiek geanalyseerd en gerapporteerd in het energie managementplan.

Energiemanagementplan 2019
Energiemanagementplan 2020
Energiemanagementplan 2021

Invalshoek C. Transparantie
Het is belangrijk dat we structureel communiceren over de CO2 uitstoot, de doelstellingen en de maatregelen. In ons communicatieplan is opgenomen op welke wijze we intern en extern communiceren.

Bureau Schmidt heeft zichzelf ten doel gesteld periodiek (tweemaal per jaar) intern en extern communiceren over:

 • Het energiebeleid en de reductiedoelstellingen van het bedrijf;
 • De genomen maatregelen;
 • Het huidig energiegebruik en de trends binnen het bedrijf;
 • De behaalde reductie in CO2-uitstoot;
 • De projecten met verkregen met CO2-gunningsvoordeel;
 • De mogelijkheden voor medewerkers tot het leveren van individuele bijdrage(n).

Invalshoek D. Participatie
We werken samen met andere partijen aan de reductie van CO2. Daarom hebben we ons aangesloten bij onderstaande initiatieven:

Samen Slim besparen
Samen Slim Besparen is een initiatief van KAM adviseurs BV. Twee keer per jaar worden bijeenkomsten georganiseerd waar bedrijven samen de mogelijkheden bespreken om CO2 uitstoot te reduceren.

Nieuwsbrieven
We zijn geabonneerd op verschillende nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen met betrekking tot verduurzamen.

 • Green Business Club
 • Kenniscentrum Duurzaam ondernemen
 • SDG Nederland

Bekijk het overzicht van onze initiatieven hier

Certificaat CO2-Prestatieladder
Bekijk onze CO2 prestatieladder certificering hier.

Aangenomen projecten met CO2 gunningsvoordeel
We hebben tot nu toe nog geen projecten aangenomen met CO2 gunningsvoordeel.

Diensten bij werkveld

We zijn flink gegroeid, zowel in onze dienstverlening als in ons team. Maar met inmiddels 60 ingenieurs en adviseurs, verdeeld over 4 vestigingen, staan we nog steeds dicht bij onze klanten.

Groeien betekent veranderen, ook binnen het management van Bureau Schmidt. In verband met een aantal wijzigingen stellen we onze directeur, adjunct-directeur, bedrijfsleider en vestigingsmanagers graag (opnieuw) aan je voor!

Van links naar rechts op bovenstaande foto:
Björn van Straaten: vestigingsmanager Leeuwarden
Arjan Cappon: vestigingsmanager Groningen
Roald Schmidt: directeur/eigenaar
Shanti Faber: adjunct-directeur
Michel Roebersen: vestigingsmanager Zwolle
Bauke Brinkman: bedrijfsleider/projectmanager
Bart Visser: vestigingsmanager Heerhugowaard

 

 

Herkenbaar en professioneel: zo omschrijven de schaatsers van Team FrySk hun nieuwe wedstrijd- en trainingspakken. De langebaanrijders schaatsen vanaf het nieuwe seizoen in de paarse kleur van Bureau Schmidt: sinds 2020 de hoofdsponsor van de langebaanploeg van Team FrySk.

Het schaatsseizoen gaat bijna van start: op zaterdag 15 oktober rijden de schaatsers van Team FrySk hun eerste wedstrijd tijdens de Holland Cup. De schaatsers ontvingen daarom deze week al hun nieuwe wedstrijd- en trainingspakken. Langeafstandsschaatsster Paulien Verhaar: “Ik vind ze er heel mooi uitzien en de paarse kleur knalt er lekker uit. Heel opvallend en herkenbaar.”

Dromen en ambitie
De paarse kleur is niet zomaar gekozen. Het is de kleur van Bureau Schmidt. “Dat Leeuwarden onze thuisbasis is, is niet de enige overeenkomst”, vertelt bedrijfsleider Shanti Faber. “Bureau Schmidt en Team FrySk zijn ambitieuze partijen waar aandacht voor talent voorop staat. We hebben beide een enthousiast team van jonge mensen met dromen en ambitie. Daarin passen we dus heel goed bij elkaar.”

Jong talent
Team FrySk werkt sinds acht jaar in Leeuwarden aan het opleiden van schaatstalent op zowel de langebaan, als in de marathon. Naast het helpen van jonge schaatsers bij de start van hun schaatscarrière heeft team FrySk ook de ambitie om aanwezig te zijn op de nationale en internationale kampioenschappen.

Start van het seizoen
Vandaag wordt het seizoen 2022-2023 officieel gestart tijdens de teampresentatie in de Elfstedenhal. Hierbij worden de rijders van Team FrySk voorgesteld aan sponsoren en pers. In het weekend van 28 tot en met 30 oktober vindt het World Cup Kwalificatietoernooi plaats. De nieuwe Bureau Schmidt-stijl trainingspakken zijn dan voor het grote publiek te bewonderen op televisie of in Thialf.

Voor meer informatie over Team FrySk kijk op www.teamfrysk.nl

 

 

Hoe is het om te werken bij Bureau Schmidt? Wat houdt ons werk in? Wie zijn onze opdrachtgevers? En veel belangrijker nog, hoe is het team en de sfeer? Onze collega’s vertellen je er -onder het genot van een borrel- graag over.

‘Borrelpraat’ aflevering Leeuwarden – Friso & Shanti

Voor de laatste aflevering van deze serie gaan we op bezoek in Leeuwarden: hier ligt ‘de roots’ van Bureau Schmidt. Niet alleen ziet het kantoor – dat gelegen is midden in de binnenstad – er van buiten gezellig uit. Ook binnen zit de sfeer er lekker in!

Biertje? Dat is geen vraag bij Bureau Schmidt. Want het antwoord is voorspelbaar! In aflevering 4 vertellen Friso en Shanti waarom ze zo graag werken bij Bureau Schmidt. Zo heeft het team op vrijdagmiddag een ‘vast ritueel’ om het weekend in te luiden. Hoe dat er precies uitziet? Friso vertelt het je! En ben jij benieuwd waarom Shanti met een andere blik naar de omgeving kijkt? Dit – en meer-  is te zien in deze nieuwe, en laatste, aflevering van ‘Borrelpraat met Bureau Schmidt’.

Kom jij ook werken bij Bureau Schmidt?

Bij Bureau Schmidt zijn we altijd op zoek naar nieuwe collega’s. Op deze pagina vind je een overzicht van onze vacatures. Staat er geen vacature bij die precies past bij jouw ervaring, maar denk je dat je goed past binnen ons team? Je bent altijd welkom voor een kop koffie (of een borrel ;)). En we doen niet aan ingewikkelde sollicitatieprocedures. Je kunt gewoon een berichtje naar Roald sturen via LinkedIn of via Whatsapp op 06 55 81 6185.

 

 

 

Hoe is het om te werken bij Bureau Schmidt? Wat houdt ons werk in? Wie zijn onze opdrachtgevers? En veel belangrijker nog, hoe is het team en de sfeer? Onze collega’s vertellen je er -onder het genot van een borrel- graag over.

‘Borrelpraat’ aflevering Heerhugowaard – Guido en Wesley

Bureau Schmidt is niet alleen werkzaam in het ‘hoge noorden’; ook in Noord-Holland zijn we te vinden met onze vestiging BuroScope in Heerhugowaard. Na een jarenlange samenwerking hebben BS (BuroScope) en BS (Bureau Schmidt) vorig jaar de krachten gebundeld. Zo is BuroScope onderdeel geworden van het BS-team. Niet alleen beschikken ze over de echte BS-filosofie, ook met de sfeer zit het daar helemaal goed.

In aflevering 3 vertellen Guido en Wesley – onder het genot van een biertje– hoe de ‘liefde’ tussen BuroScope en Bureau Schmidt is ontstaan. Ze nemen je mee in de sfeer binnen het team, de manier van werken en waarom ze zo trots zijn om te werken bij BS.

Dus zet je biertje maar klaar en PRAK, kijken maar! (Zoals ze in Heerhugowaard zeggen. 😉)

Kom jij ook werken bij Bureau Schmidt?

Bij Bureau Schmidt zijn we altijd op zoek naar nieuwe collega’s. Op deze pagina vind je een overzicht van onze vacatures. Staat er geen vacature bij die precies past bij jouw ervaring, maar denk je dat je goed past binnen ons team? Je bent altijd welkom voor een kop koffie (of een borrel ;)). En we doen niet aan ingewikkelde sollicitatieprocedures. Je kunt gewoon een berichtje naar Roald sturen via LinkedIn of via Whatsapp op 06 55 81 6185.

 

 

 

Hoe is het om te werken bij Bureau Schmidt? Wat houdt ons werk in? Wie zijn onze opdrachtgevers? En veel belangrijker nog, hoe is het team en de sfeer? Onze collega’s vertellen je er -onder het genot van een borrel- graag over.

‘Borrelpraat’ aflevering 1 – Björn en Michel

Welkom op ons kantoor in Zwolle! In de allereerste aflevering van Borrelpraat gaat Björn  -onze vestigingsmanager in Zwolle- in gesprek met projectleider Michel. Met hun droge humor nemen ze je mee in de expertises van Bureau Schmidt. En wat het allerleukste is aan werken bij Bureau Schmidt? Duidelijk: dat is rijden in de Kona 😉

Kom jij ook werken bij Bureau Schmidt?

Bij Bureau Schmidt zijn we altijd op zoek naar nieuwe collega’s. Op deze pagina vind je een overzicht van onze vacatures. Staat er geen vacature bij die precies past bij jouw ervaring, maar denk je dat je goed past binnen ons team? Je bent altijd welkom voor een kop koffie (of een borrel ;)). En we doen niet aan ingewikkelde sollicitatieprocedures. Je kunt gewoon een berichtje naar Roald sturen via LinkedIn of via Whatsapp op 06 55 81 6185.

 

 

 

Hoe is het om te werken bij Bureau Schmidt? Wat houdt ons werk in? Wie zijn onze opdrachtgevers? En veel belangrijker nog, hoe is het team en de sfeer? Onze collega’s vertellen je er -onder het genot van een borrel- graag over.

‘Borrelpraat’ aflevering 2 –Maud en Martijn

In aflevering 2 zijn we op bezoek in Groningen bij Maud en Martijn. Nait soezen moar broez’n is het motto daar. Op de andere vestigingen zeggen we gewoon: niet zeuren, maar doorpakken 😉 Martijn wordt helemaal gelukkig van het opleiden en begeleiden van nieuwkomers in Groningen. En dat blijkt. Want Maud startte er als stagiaire en besloot daarna -en daar zijn wij heel blij mee- om bij ons te blijven werken.

Kom jij ook werken bij Bureau Schmidt?

Bij Bureau Schmidt zijn we altijd op zoek naar nieuwe collega’s. Op deze pagina vind je een overzicht van onze vacatures. Staat er geen vacature bij die precies past bij jouw ervaring, maar denk je dat je goed past binnen ons team? Je bent altijd welkom voor een kop koffie (of een borrel ;)). En we doen niet aan ingewikkelde sollicitatieprocedures. Je kunt gewoon een berichtje naar Roald sturen via LinkedIn of via Whatsapp op 06 55 81 6185.