• Gebiedsontwikkeling

    Nederland is een relatief klein land. Daarom is het oppervlak dat we hebben op een strategische manier ingedeeld. Het is dan ook goed om na te denken over de inrichting van een (nieuw) gebied, omgeving of natuurgebied. Bij Bureau Schmidt denken we graag met je mee, zo (her)definiëren we door middel van gebiedsontwikkeling wat de functie van een bepaald gebied zou moeten zijn.

Een complex proces

Gebiedsontwikkeling richt zich op de ontwikkeling, of herontwikkeling, van een omgeving tot een nieuw gebied. In dit nieuwe gebied krijgen een combinatie aan verschillende functies een plek. Zoals wonen, bedrijven, detailhandel, groen, recreatie en infrastructuur. Het is per definitie complex door bijvoorbeeld de ligging, de milieuomstandigheden en de politieke omgeving. Maar er is óók sprake van een mate van complexiteit door het grote aantal stakeholders.

Invulling geven

Een gebiedsontwikkeling is een proces waarin veranderingen in het buitengebied worden gerealiseerd. Vaak neemt Rijkswaterstaat, de provincie, gemeente of het waterschap het voortouw; ze realiseren een visie op hoofdlijnen waaraan de betrokken organisaties, bewoners en bedrijven een invulling geven. Bureau Schmidt geeft graag invulling aan zo’n visie, door gebiedsontwikkeling te realiseren en het proces te begeleiden. Dit doen we door middel van ons inzicht in ruimtelijke vraagstukken voor elk type gebied; zo adviseren en ondersteunen wij jou in elke fase.

In één keer goed

Bij gebiedsontwikkeling worden aspecten in samenhang integraal tegen elkaar afgewogen. Om een gebiedsontwikkeling succesvol te realiseren is draagvlak en commitment bij partijen én belanghebbenden van groot belang. Je kunt het ontwikkelen van een gebied maar één keer goed doen; dit betekent dat de werkwijze compleet én zorgvuldig moet zijn. Elk risico moet onderzocht worden, elke mogelijkheid moet benut worden en elke oplossing moet onderbouwd worden. Zo zorgt Bureau Schmidt voor een effectieve aanpak, duidelijke afspraken en een geslaagde ontwikkeling.

Ontwerp nieuwe ontwikkelingen

Soms gaat het bij het ontwikkelen van een gebied om een gehele nieuwe locatie. Bijvoorbeeld als het gaat om een nieuwe woonwijk. In zowel het geval van nieuwe ontwikkelingen als herontwikkelingen starten we met het maken van een schetsontwerp, waarna we vervolgens toewerken naar een voorlopig ontwerp, een definitief ontwerp en een uitvoeringsontwerp.

Ontwerp nieuwe ontwikkelingen

Soms gaat het bij het ontwikkelen van een gebied om een gehele nieuwe locatie. Bijvoorbeeld als het gaat om een nieuwe woonwijk. In zowel het geval van nieuwe ontwikkelingen, als herontwikkelingen, starten we met het maken van een schetsontwerp, waarna we vervolgens toewerken naar een voorlopig ontwerp, een definitief ontwerp en een uitvoeringsontwerp.

Heb jij een vraag over de invulling van een gebied?

Of wil je aan de slag met een project waarin een gebied ontwikkeld moet worden? Bureau Schmidt staat voor jou klaar! Neem contact op met onze expert Roald Schmidt voor al jouw vragen. Benieuwd hoe Bureau Schmidt te werk gaat, en hoe wij ondersteunen in ruimtelijke vraagstukken? Klik door naar onze projecten, en ontdek wat wij voor jou kunnen betekenen.

 

Klimaatadaptief ontwerpen

Hoeveel neerslag kan een wijk aan? Waar kunnen we de omgeving groener maken? Welke materialen zijn duurzaam? En met welke materialen kunnen we regenwater bufferen? Deze vragen stellen we niet alleen bij klimaatadaptieve ontwerpen boven de grond, maar ook onder de grond. Is er ruimte voor bomen? Zo niet, kunnen we deze ruimte realiseren? Bureau Schmidt heeft uitgebreide expertise op klimaatadaptieve onderwerpen als (stedelijke) watersystemen en ondergrond, hittestress en ecologische maatregelen, om zo toekomstbestendige en duurzame ontwerpen te realiseren.

Vergunningen en stikstofberekeningen

Voordat een project in uitvoering gaat, moet er achter de schermen veel gebeuren. We denken slim met onze opdrachtgevers mee en ontzorgen in elke fase. We begeleiden onderzoeken én maken gedetailleerde stikstofberekeningen. Daarnaast helpen we onze opdrachtgevers bij het aanvragen van alle vergunningen die nodig zijn om het project mogelijk te maken.

CO2-uitstoot verminderen

Bij de realisatie of ontwikkeling van onze projecten houden we rekening met de stikstofeffecten, uitstootbeperkende maatregelen en verantwoording, maar denken we ook buiten de gebaande paden. Zo hebben we initiatief genomen om de diensten te verduurzamen, om de uitstoot van CO2 te verminderen. Dit doen we door middel van de CO2-Prestatieladder. Deze helpt om ons eigen energieverbruik en CO2 uitstoot inzichtelijk te krijgen en stimuleert ons om de CO2 uitstoot te verminderen. De uitstoot van CO2 hebben we vastgelegd in een CO2-Footprint en we hebben doelstellingen bepaald met daarbij passende maatregelen.

Heb jij een vraag over een klimaatadaptief ontwerp?

Of wil je aan de slag met een project waarin behoefte is aan een duurzaam en toekomstbestendig ontwerp? Bureau Schmidt staat voor jou klaar! Neem contact op met onze expert Narsing Lakhi voor al jouw vragen. Benieuwd hoe Bureau Schmidt te werk gaat, en hoe wij klimaatadaptief ontwerpen binnen een project? Klik door naar onze projecten.

 

Narsing Lakhi

Adviseur Duurzaamheid | Projectmanager
narsinglakhi@bureauschmidt.nl
06 - 13 70 50 79
Biodiversiteit

Niet alleen overheden, maar ook organisaties en particulieren willen in projecten rekening houden met biodiversiteit. Erg belangrijk, want met veel dier- en plantsoorten in Nederland gaat het niet goed. Er is niet alleen in de natuurgebieden vooruitgang te boeken, ook in agrarisch gebied, de stad en woongebieden liggen er kansen. Onze experts hebben de juiste kennis in huis om jou te adviseren over natuurontwikkeling en biodiversiteit.

Natuurontwikkeling

Natuurontwikkeling is alle versterkingen en aanleg van de natuur. Dat geldt voor een bloemenperk in de stad, het herstel van cultuur- en historische waarden in landbouwgebieden, tot het omvormen van landbouw tot natuur. Dit aspect nemen wij altijd mee in het ontwerp. In elk ontwerp kijken we verder: hoe natuurvriendelijk is iets, hoe kunnen we in dit ontwerp de omgeving en de natuur meenemen? Zo houden we rekening met alles dat groeit en bloeit. Natuurontwikkeling is ontzettend belangrijk. Natuurgebieden bieden veel kansen. Denk hierbij aan waterberging en recreatie. Maar het creëren van meer natuur in de stad kan ook een positief effect hebben door bijvoorbeeld minder hittestress én een positieve invloed op onze gezondheid.

De natuur versterken

Bureau Schmidt houdt zich ook bezig met het versterken van de bestaande natuurwaarden, met name in het landelijk gebied. Door middel van bijvoorbeeld natuurvriendelijke oevers en ecologische verbindingszones zorgen we voor meer biodiversiteit, een robuustere natuur, en natuurgebieden. We kennen het gebied, spelen in op de gebiedsprocessen en hebben kennis van inrichtingsmaatregelen en de uitvoering ervan. Zo hebben we ervaring met de planfase van natuurontwikkeling, maar ook de realisatie. Hierdoor kunnen we klanten in het gehele proces van het project ondersteunen zowel in het landelijk gebied als in de stad

Heb jij een vraag over het rekening houden met biodiversiteit binnen een project?

Of wil je samen met ons aan de slag gaan met een natuurontwikkelingsproject? Bureau Schmidt staat voor jou klaar! Neem contact op met onze expert Bauke Brinkman voor al jouw vragen. Benieuwd welke natuurontwikkelingsprojecten we hebben afgerond? Klik door naar onze projecten.

Bauke Brinkman

Bedrijfsleider | Projectmanager
baukebrinkman@bureauschmidt.nl
06 - 46 62 68 25
Rekening houden met elementen

Wanneer een bepaald (stedelijk)gebied ingericht moet worden, maken we een stedenbouwkundigplan. In dit plan worden alle elementen die ruimte vragen weergegeven, zoals: kavels, groen, wegen, parkeerplaatsen, water of industrie. Om tot een tekening te kunnen komen, is het ontwerpproces belangrijk. Hierin moeten keuzes gemaakt worden over de vormgeving van de openbare ruimte en het type bebouwing. In het ontwerp houden we rekening met de genoemde elementen, maar ook andere aspecten. Wat voor landschap ligt er om het gebied heen? Welke bebouwing is nodig? Hoe goed is het gebied te bereiken? Zijn er voldoende parkeerplaatsen en groen? En is er milieu- of veiligheidstechnisch nog iets waar we rekening mee moeten houden? Wij zorgen voor een antwoord op al jouw vragen.

Stedenbouwkundig plan

Ieder ontwerpproces begint met een analyse van de bestaande situatie, waarin de locatie én de omgeving worden bestudeerd. De omgeving van de locatie draagt bij aan de kenmerken van de locatie, daarom is het een belangrijk uitgangspunt van de nieuwe situatie. Op basis van de analyse wordt, in overleg met de opdrachtgever en andere belanghebbenden, de uitgangspunten voor het ontwerp vastgelegd. Met een stedenbouwkundigplan maken de experts van Bureau Schmidt een concrete uitwerking van de gewenste situatie. In het plan tonen we de nieuw te realiseren ontwikkelingen op het gebied van ruimtegebruik, programma, infrastructuur, groen en water. Doordat wij alle kennis in huis hebben, zijn de lijntjes onderling erg kort en weten we van elkaar wat er speelt. Dat komt de planvorming en de uitvoering ten goede. Zo zorgen we voor een plan en ontwerp van een gebied waar mensen niet alleen met veel plezier kunnen wonen, maar ook werken of recreëren.

Heb jij een vraag over een stedenbouwkundig plan?

Of wil je samen met ons aan de slag met het realiseren van een nieuw (stedelijk)gebied? Bureau Schmidt staat voor jou klaar! Neem contact op met onze expert Bo Hoekema voor al jouw vragen. Benieuwd hoe wij tot een stedenbouwkundig plan komen? Klik door naar onze projecten.

 

Bo Hoekema

Stedenbouwkundig Ontwerper
bohoekema@bureauschmidt.nl
058 - 79 200 20
GIS-systemen

Bij Bureau Schmidt maken we niet alleen gebruik van beheerplannen, we maken ook gebruik van GIS-systemen. GIS staat voor Geografisch Informatie Systeem. Het zijn computersystemen die data koppelt aan dynamische kaarten. Uit die gegevens kun je bijvoorbeeld een onderhoudsprogramma genereren.

Beheerplan

Om in kaart te brengen wat er precies moet gebeuren doen we onderzoek en schrijven we een beheerplan, of een advies en bestek. Bij het realiseren van een beheerplan kijken we naar de huidige situatie, hetgeen dat we willen bereiken en hoe we dat willen bereiken. We realiseren een praktisch handvat om het beheer uit te voeren. Een beheerplan is een belangrijk communicatiemiddel; als er bij het opstellen meerdere partijen worden betrokken, is er ook meer draagvlak voor de beheermaatregelen.

Onderhoud

Naast het advies en het opstellen van een beheerplan, is Bureau Schmidt óók verantwoordelijk voor het voorbereiden van de werkzaamheden voor het onderhoud, door bijvoorbeeld onderzoek te doen. Ook zorgen we voor de begeleiding of de realisatie van het onderhoud. Zoals de vervanging van asfaltwegen naar betonwegen, of een wegen-, kade- en bruggeninspectie.

Heb jij een vraag over inspectie, beheer of onderhoud van een project?

Of wil je samen aan de slag met een project waarbij inspectie, beheer en onderhoud vereist is? Bureau Schmidt staat voor jou klaar! Neem contact op met onze expert Bauke Brinkman voor al jouw vragen. Benieuwd hoe Bureau Schmidt te werk gaat, of hoe wij inspectie, beheer en onderhoud toepassen bij een project? Klik door naar onze projecten, en ontdek wat wij voor jou kunnen betekenen.

 

Bauke Brinkman

Bedrijfsleider | Projectmanager
baukebrinkman@bureauschmidt.nl
06 - 46 62 68 25